Kmetija Drnovšček

Program podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji:
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

​Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1)

CILJI:
– Gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.
– Zagotoviti visoko kvaliteto pridelkov

PRIČAKOVANI REZULTATI:
– Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
– Povečati število zaposlenih na kmetiji

Naziv aktivnosti: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (ukrep 3.1)

CILJI:
– povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
– večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.
– povečati sodelovanje z javnimi zavodi


PRIČAKOVANI REZULTATI:
– povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
– doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.


Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – ​2020 (www.program-podezelja.si/).